ஏர் ஆயில் கலவை லூப்ரிகேஷன் வால்வுகள் - லூப்ரிகேஷன் டிவைடர்கள்

மசகு எண்ணெய் அழுத்தப்பட்ட காற்றின் செயல்பாட்டின் கீழ் குழாய் சுவருடன் முன்னோக்கி நகர்கிறது மற்றும் அழுத்தப்பட்ட காற்றிலிருந்து பிரிக்கப்பட்ட தொடர்ச்சியான சிறந்த எண்ணெய் துளிகளால் உயவு புள்ளியில் தெளிக்கப்படுகிறது. எண்ணெய் மற்றும் காற்றுக் குழாயில், அழுத்தப்பட்ட காற்றின் பங்கு காரணமாக, குழாயின் உள் சுவரில் மசகு எண்ணெய் முன்னோக்கி நகர்த்தப்பட்டு, படிப்படியாக தொடர்ச்சியான எண்ணெய் படலத்தின் மெல்லிய அடுக்கை உருவாக்குகிறது. எண்ணெய் மற்றும் காற்று கலவைத் தொகுதிகளின் கலவையால் உருவாகும் எண்ணெய் மற்றும் காற்று நீரோடைகள் எண்ணெய் மற்றும் காற்று விநியோகிப்பாளர் வழியாக விநியோகிக்கப்படுகின்றன மற்றும் இறுதியாக ஒரு மிக நுண்ணிய தொடர்ச்சியான எண்ணெய் வீழ்ச்சியுடன் உயவு புள்ளிக்கு விநியோகிக்கப்படுகின்றன.
எண்ணெய் மற்றும் காற்று கலவை வால்வுகள் மற்றும் விநியோகஸ்தர் ஸ்கேன் ஆகியவை எண்ணெய் மற்றும் காற்று ஓட்டத்தின் பல-நிலை விநியோகத்தை அடைகின்றன. லூப்ரிகேஷன் பாகங்கள் குளிரூட்டப்பட்டிருந்தாலும், அழுத்தப்பட்ட காற்றின் பங்கு தாங்கி, மற்றும் உராய்வு பாகங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட நேர்மறை அழுத்தத்தை பராமரிக்க, அழுக்கு மற்றும் நீரின் வெளிப்புறத்தில் ஊடுருவ முடியாதபடி, ஒரு நல்ல சீல் விளையாடியது. விளைவு.