லூப்ரிகேஷன் உபகரணங்களின் தயாரிப்புகள், இயந்திர உயவு